Inwestor Indywidualny

Klientom indywidualnym oferujemy sprawdzone narzędzia umożliwiające bezpieczne i efektywne oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Środki zgromadzone w IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) mogą stanowić istotny dodatek do emerytury wypracowanej w ramach I i II filara.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W IKE: 

 • Oszczędności na IKE gromadzone są indywidualnie
 • Uczestnik sam wybiera konkretny sposób oszczędzania
 • Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (na rok 2018 limit ten wynosi 13 329 zł)
 • Oszczędności są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych
 • Wiek uprawniający do zwolnienia z podatku to 60 lat (lub 55 – jeżeli uczestnik nabędzie uprawnienia emerytalne)
 • Na IKE może oszczędzać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat
 • IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy oszczędzającego z funduszem inwestycyjnym albo inną instytucją oferującą prowadzenie IKE.
 • Wypłata zgromadzonych środków następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Uczestnik może sam zdecydować o formie wypłaty zgromadzonych środków – jednorazowej lub ratalnej

 

KORZYŚCI Z UTWORZENIA IKE:

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne pozwala oszczędzać na przyszłą emeryturę. Niewątpliwą zaletą IKE jest fakt, że każdy posiadacz konta może wybierać spośród wielu sposobów oszczędzania, takich jak: lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe i maklerskie, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, obligacje skarbu państwa.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W IKZE: 

 • Oszczędności na IKZE gromadzone są indywidualnie
 • IKZE może założyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat
 • Wpłaty na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (na rok 2018 limit ten wynosi 5 331,60 zł)
 • Minimalny okres oszczędzania na IKZE to 5 lat 
 • Możliwe jest przeniesienie środków zgromadzonych w IKZE do innej instytucji prowadzącej IKZE
 • Wpłaty na IKZE mogą zostać odliczone od dochodu na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • IKZE można założyć bez względu na fakt, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem PPE
 • Oszczędności z IKZE wypłacane są po ukończeniu 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, w przypadku wcześniejszej wypłaty środki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Oszczędzający może wskazać osoby upoważnione do wypłaty środków na wypadek jego śmierci

 

KORZYŚCI Z OTWARCIA IKZE:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) podobnie jak IKE może funkcjonować w różnych postaciach – funduszu inwestycyjnego, rachunku maklerskiego, funduszu emerytalnego itp. Co szczególnie istotne, każdy posiadacz IKZE może odliczyć od dochodu dokonywane wpłaty.

Szczegółowe zasady prowadzenia IKE i IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2014 nr 116 poz. 1205). Treśc Ustawy dostępna jest w linku poniżej. 

USTAWA

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

 • Mars - Pinterest
 • Mars - Youtube
 • Mars - Google+
 • Mars - Instagram