English
LinkedInPinterestYouTube
Drukuj
Nota prawna

Dane zawarte na stronie internetowej www.mstfi.pl mają charakter informacyjny i marketingowy, nie stanowią one oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom MS TFI S.A. oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Prezentowane na stronie niniejszego portalu wyniki inwestycyjne są oparte na wartości aktywów netto w okresie historycznym i nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne (jednostki uczestnictwa) Funduszy nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych (odkupienia jednostek uczestnictwa) przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz od pobranego podatku od dochodów kapitałowych.
MS TFI S.A nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej www.mstfi.pl, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi użytkownik. 
MS TFI S.A nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na stronie internetowej www.mstfi.pl, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy MS TFI S.A. i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000340312, Kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 złotych w całości opłacony; NIP 1080007937, REGON 142079359.

 
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Więcej w Polityce cookies

Zamknij X